déi gréng Nordstad

déi gréng setzen sech fir d'Nordstad an.
déi gréng Ettelbreck an déi gréng Dikrich schaffen dofir schons lang ganz intensiv zesummen.

déi gréng s'engagent pour la Nordstad.
déi gréng Ettelbréck et déi gréng Dikrich collaborent depuis des années de manière intensive.